Lista seminarii 2019

22-24 martie 2019, Cluj-Napoca, shihan Yukimitsu Kobayashi 7 dan